Nieuwe werkwijze registratie thuiszitters

1 november 2022 • 18:30

Nieuwe werkwijze registratie thuiszitters

In ons jaarplan 2022-2023 hebben we concrete en ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Een van deze doelstellingen is dat we ernaar streven dat geen kind in Haaglanden langer dan drie maanden thuis zit. Dat is geen nieuwe doelstelling, maar wel één die in het licht van het wetsvoorstel Terugdringen verzuim aandacht verdient.

Thuiszittersproblematiek is complex en strekt zich meestal uit over meerdere domeinen. Om de doelstelling geen kind langer dan drie maanden thuis zonder perspectief op een passende (onderwijs)plek te kunnen behalen, is het daarom noodzakelijk dat we samenwerken: binnen en tussen scholen, met het samenwerkingsverband en met de partners in zorg en jeugdhulp. SPPOH neemt daartoe het initiatief.

De werkgroep Thuiszitters van SPPOH heeft voor dit schooljaar een plan van aanpak opgesteld. Het past binnen de kaders van het Ondersteuningsplan en het jaarplan 2022-2023 van SPPOH en heeft de volgende hoofddoelen:

  1. Verbetering van de registratie en monitoring van Langdurig Relatief Verzuim (LRV)[1] in de regio Haaglanden;
  2. Bevorderen dat alle scholen en ketenpartners het Routeboek verzuim en thuiszitters kennen en gebruiken;
  3. Versterking van de samenwerking tussen SPPOH, scholen en ketenpartners bij het realiseren van een dekkend aanbod en bij het voorkomen dat een kind langer dan drie maanden thuis zit zonder perspectief op een passende (onderwijs)plek.

Belangrijk om op te merken is dat het Routeboek verzuim en thuiszitters een jaarlijkse update kent. De werkgroep Thuiszitters neemt hiertoe initiatief richting alle ketenpartners en communiceert de nieuwste versie. In het nieuwe schooljaar kan ieder een nieuwe versie verwachten die tegemoetkomt aan de behoefte om snel het antwoord op een vraag te vinden.

In de periode oktober/november 2022 hebben we het onderwerp Registratie Langdurig Relatief Verzuim in de reguliere overleggen met de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen besproken.

We zijn daarbij unaniem tot de volgende conclusies gekomen:

  • Gezamenlijk moeten we een extra inspanning leveren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om aan de Inspectie van het Onderwijs te kunnen rapporteren over het Langdurig Relatief Verzuim in de regio Haaglanden;
  • Invoering van de module zorgwekkend verzuim in Onderwijs Transparant (OT) is daarvoor de best werkbare optie, omdat we immers regiobreed OT al gebruiken;
  • Accurate en juiste registratie van Langdurig Relatief Verzuim kan alleen gedaan worden door de school waar de leerling staat ingeschreven, omdat die school ook in de praktijk met het verzuim wordt geconfronteerd.

In aansluiting op bovenstaande conclusies hebben we inmiddels de module zorgwekkend verzuim van Onderwijs Transparant (OT) aangeschaft en op maat voor ons samenwerkingsverband laten inrichten. Het melden in de module zorgwekkend verzuim komt niet in de plaats van de registratie bij leerplicht. Zoals in het Routeboek beschreven, dient de school zoals gebruikelijk te blijven registreren.

Alle schoolbesturen hebben de directeuren van de scholen geïnformeerd dat het Langdurig Relatief Verzuim met ingang van schooljaar 2023-2024 in deze module moet worden gemeld.

In het kader van de wettelijk verplichting om hierover aan de Inspectie van het Onderwijs te rapporteren, verzamelt en analyseert SPPOH de geregistreerde gegevens ieder kwartaal. Deze informatie zal voortaan ook met de schoolbesturen worden gedeeld.

We hopen hiermee weer een nieuwe stap te zetten in het voorkomen dat kinderen langer dan drie maanden thuis zitten zonder perspectief op een passende (onderwijs)plek.

Voor scholen is er op 19 juni of op 22 juni een online training om deze module te leren kennen en vragen te stellen.

 


[1]          Van Langdurig Relatief Verzuim (LRV) is sprake als een leerling die staat ingeschreven op een basisschool langer dan vier weken (28 schooldagen) aaneengesloten ongeoorloofd afwezig is. Van Absoluut Verzuim (AV) is sprake als een leerplichtig kind niet op een basisschool staat ingeschreven.